Algemene voorwaarden

Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "Hebor watersport". Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechts-handelingen van Hebor watersport, alsmede op de tussen Hebor watersport en de Client gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voorwaarden van Client zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Hebor watersport overeenstemming bereikt is. Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Hebor watersport en Client in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen,waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen. Aanbod en overeenkomst Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door Client wordt aanvaard, heeft Hebor watersport het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een overeenkomst komt tot stand tussen Hebor watersport en de Client indien deze een aanbieding van Hebor watersport on-line, per e-mail of per fax of anderszins accepteert. In de regel zal Hebor watersport levering doen plaats vinden binnen 14 dagen na goedkeuring van de klant door de betreffende operator, mits producten op voorraad leverbaar zijn vanuit toeleveranciers. Alhoewel Hebor watersport de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Hebor watersport en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de Client hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Prijzen, tarieven en betaling

De door Hebor watersport in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro's en inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Hebor watersport behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. Client is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de mededeling van Hebor watersport van de prijsverhoging. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van Hebor watersport, tengevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingend rechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van Hebor watersport zodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Hebor watersport niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de Client zich reeds nu voor alsdan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Hebor watersport aan de Client middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld. Hebor watersport behoudt zich het recht voor bestellingen van de client te annuleren, indien niet binnen 7 dagen na orderdatum, de betaling is ontvangen.

Levering, Leveringstermijnen en Transport

De door Hebor watersport (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Hebor watersport, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Hebor watersport. Hebor watersport behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. Indien de Client haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Hebor watersport niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Client daartoe door Hebor watersport in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Hebor watersport om van de Client vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Client veroorzaakte verhindering in de nakoming door Hebor watersport voortduurt, door de Client van Hebor watersport geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Hebor watersport gerechtigd is van de Client vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Client. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door Hebor watersport, zonder dat Hebor watersport hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Indien binnen 30 dagen de bestelde goederen niet worden geleverd zonder informeren van de client kan de bestelling kosteloos worden geannuleerd.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Hebor watersport niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Hebor watersport door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan; vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Hebor watersport; transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Hebor watersport toe of van Hebor watersport naar de Client wordt gehinderd of belemmerd. Hebor watersport heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Hebor watersport opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien Hebor watersport bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Hebor watersport gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Client gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde zaken wordt door Hebor watersport uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Risico's

Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Client over, op het moment aflevering op het door de Client opgegeven adres.

Reclames, aansprakelijkheid en retourzending

Client heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Hebor watersport geleverd product, dienen door de Client terstond aan Hebor watersport schriftelijk en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Hebor watersport geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Client de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door Client. Indien Client aantoont dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hebor watersport de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien Client een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Client het recht het product binnen 14 (veertien) werkdagen dagen na aflevering aan Hebor watersport te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat alle verzendkosten voor rekening van Client komen. Hebor watersport aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 en artikel 8.3 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Hebor watersport op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Hebor watersport deze zaken aan de Client afleverde. Binnen 14 (veertien) dagen na ontvangen van de retourzending zal Hebor Watersport het desbetreffende bedrag terugstorten naar de klant.

Garantie

Hebor watersport verplicht zich alle bepalingen van de fabrieks- garantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle producten een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar. Onverminderd hetgeen in hiervoor beschreven kan de Client geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien Client wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens Hebor watersport zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Client de zaken heeft verwaarloosd; indien de Client de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Client behoort te komen.

Persoonsgegevens

Door Client ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van Client. De gegevens van Client worden opgenomen in een centraal bestand van Hebor watersport en zullen alleen worden gebruikt om Client volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Hebor watersport, tenzij Client heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van Client zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Client kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Hebor watersport over de persoon van de Client worden opgenomen in het bestand van Hebor watersport. Client is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Diversen

Indien Client aan Hebor watersport schriftelijk opgave doet van een adres, is Hebor watersport gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Client Hebor watersport een nieuw adres heeft doorgegeven. Indien door Hebor watersport gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. Client kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Hebor watersport deze Voorwaarden soepel toepast. Hebor watersport is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van Client gebruik te maken van derden.Toepasselijke recht en geschillenregelingOp alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hebor watersport is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Hebor watersport en Client zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.